ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

BEVEZETÉS

Az Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”, “Szabályzat”) tartalmazzák Szövérfi Éva Ibolya e. v., mint szolgáltató  („Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalon (profikaszas.hu) keresztül igénybe vehető, zöldterületgondozási szolgáltatások általános szerződési feltételeit.

A fogyasztó (“Megrendelő”) csak akkor vegye igénybe szolgáltatást, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen dokumentum papír alapon nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A Szolgáltató neve: Szövérfi Éva Ibolya

A Szolgáltató székhelye: 2081 Piliscsaba, Petőfi u. 11.
A Szolgáltató által üzemeltetett honlap címe: profikaszas.hu
A Szolgáltató elérhetősége, a megrendelőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@profikaszas.hu
Nyilvántartási száma: 55160300
Adószáma: 56507342-1-33

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Szolgáltató jogosult ezen ÁSZF egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, szolgáltatási vagy jogszabályi feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

A honlap, valamint az azon keresztül elérhető anyagok teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.  A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató szellemi tulajdonát képező tartalmat jogsértő módon, akár részben is felhasznál, az polgári és büntetőjogi következményeket von maga után, és azért 150.000 Ft kötbért köteles megfizetni Szolgáltató részére. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kötbér a jogellenes használat általánosan megállapított díjtétele, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a Szolgáltató nem köteles.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a rajta kívül álló okok miatt bekövetkező vagy egyéb akadályoztatásokból felmerülő hibákért felelősséget nem vállal.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

A profikaszas.hu weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel során megadott információkat, adatokat a Szolgáltató kizárólag saját, belső adminisztrációra használja fel, azokat harmadik személyeknek kizárólag jogszabályon alapuló kötelezés esetén adja ki.

A Szolgáltatás igénybevételének alsó korhatára 16 év.

A SZOLGÁLTATÁS

A Szolgáltató a zöldterület karbantartáson belül az alábbi szolgáltatásokat kínálja:

1. Fűkaszálás

A szolgáltatás nyújtása benzinmotoros fűkaszával történik, illetve nem fás szárú növényzetre terjed ki, amely sík területen fekszik.

A levágott nyesedék nem kerül összegyűjtésre és / vagy elszállításra.

2. Rézsűkaszálás

A szolgáltatás nyújtása benzinmotoros fűkaszával történik, illetve nem fás szárú növényzetre terjed ki, amely lejtős, maximálisan 30 fokos dőlés szögű területen fekszik.

A levágott nyesedék nem kerül összegyűjtésre és / vagy elszállításra.

3. Aljnövényzet tisztítás

A szolgáltatás nyújtása benzinmotoros fűkaszával történik, illetve maximálisan 2 cm szárátmérővel rendelkező növényzetre terjed ki, amely sík, ugyanakkor nem feltétlen egybefüggő (tagolt) területen fekszik.

A levágott nyesedék nem kerül összegyűjtésre és / vagy elszállításra.

Megjegyzés

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszony közvetlenül az adott Szolgáltatás elvégzése tekintetében áll fent, ezen túlmenőleg egyéb esetleges következmények nem a Szolgáltatót terhelik.

A Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató nem végez jogi tevékenységet és az általa nyújtott Szolgáltatás nem minősül jogi tanácsadásnak. A Megrendelő eljárásának jogi megfeleltetése, valamint a jogairól és kötelezettségeiről való tájékozódás a Megrendelő feladata.

A MEGRENDELÉS MENETE

A Szolgáltatás megrendelésére online (a profikaszas.hu honlap kapcsolati űrlapján keresztül, közvetlenül e-mailben) vagy telefonos egyeztetés alapján, az árajánlat Megrendelő általi elfogadásával történik.

A szolgáltatás nyújtásának időpontja a felek közös megegyezésén alapul a Szolgáltató szabad kapacitásainak függvényében.

A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az árajánlat kizárólag a Megrendelő által megadott paraméterek alapján kerül kiadásra. Amennyiben a Felhasználó által megadott paraméterek nem felelnek meg a valóságnak a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a munkavégzést követően a tényleges körülményeknek megfelelő szolgáltatási díjkorrekciót hajtson végre.

A Szolgáltatás során felmerült kérdésekre a Szolgáltató az info@profikaszas.hu címre megküldött e-mail alapján nyújt segítséget.

A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

1. Fűkaszálás: egybefüggő területen bruttó (AAM) 15 Ft/nm-től, tagolt területen bruttó (AAM) 20Ft/nm-től.

2. Rézsűkaszlás: bruttó (AAM) 20 Ft/nm-től.

3. Aljnövényzettisztítás: bruttó (AAM) 30 Ft/nm-től

Kiszállási díj bruttó (AAM) 100 Ft/km Győr központja és a munkavégzés helye között, oda-vissza út tekintetében. Amennyiben az egy alkalomra eső megrendelés értéke eléri a bruttó 20.000 Ft-ot, Győr központjától számított 25 km-es körzetben a kiszállás díjmentes.

A fenti árak a szolgáltatás induló egységárai, a szolgáltatás teljes díja minden esetben az árajánlat, illetve munkavégzést követő esetleges korrekciós tényező alkalmazása szerint kerül meghatározásra.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Megrendelőt az akcióról és annak pontos időtartamáról.0

FIZETÉSI ÉS LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Az ajánlat elfogadása szerződéskötésnek minősül, amely szerződésnek jelen szerződési feltételek minden további nélkül részét képezik. A Megrendelőt az ajánlat elfogadásával fizetési kötelezettség terheli.


A Szolgáltatás kifizetése előzetesen banki átutalással, a megküldött díjbekérő szerint lehetséges. Továbbá készpénzes fizetés esetén a munkavégzés helyszínén.

A Megrendelő elállási vagy felmondási jogát a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A Megrendelő ezen jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően elveszíti. (45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól)

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy

  • a munkavégzés közben a munkaterületen a Szolgáltatón kívül más személy nem tartózkodhat, amelynek biztosítása a Megrendelő felelőssége
  • a szolgáltatás zajterheléssel járhat, ezért a vonatkozó helyi szabályzásról a Megrendelő tájékoztatási kötelezettséget vállal a Szolgáltató irányába
  • a Megrendelő iránymutatása alapján, kizárólag olyan ingatlanok esetében vállalja a Szolgáltató a munkavégzést, amely a Megrendelő tulajdonában van, illetve az ingatlan felett a Megrendelő joggyakorlással rendelkezik
  • a Szolgáltatás elvégzését megelőző állapot nem állítható vissza, illetve a növényzet természetszerű növekedéséből eredően a szolgáltatás elvégzését követően az időbeli tartósság nem határozható meg.

A fentieket a Megrendelő tudomásul veszi, illetve az ezekből eredő bárminemű károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

Hatályos 2021. március 29. napjától kezdődően.